Get Adobe Flash player

ورود کاربران

پیوندها

 کیفیت در ارائه خدمات هدف ماست
جهت گیری راهبردی شرکت مهندسی نیروی تهران –مهنیرو


جلب رضايت مشتريان

•    التزام و اعتقاد به کاهش هزینه ها ی تمام شده مشتریان
•    بکارگيری سيستم های کنترل و تضمين کيفيت ، در اجرای پروژه ها
•    بکارگيری سيستم های مکانيزه دراجرای روش ها ، دستورالعمل ها و مستند سازی فعاليتهای پروژه ها جهت حصول اطمينان از  دقت ، سرعت و کنترل اجرای کاربراساس استانداردها وتبادل اطلاعات پروژه ها با مشتریان
•    تخصيص منابع متناسب با ماهيت هر پروژه با تاکید بر" نیروی انسانی متخصص"
•    ارائه خدمات مشاوره ای به مشتريان
•    التزام عملی شرکت به پشتيبانی مستمر از خدمات فنی ارائه شده به مشتريان
•    بکارگيری  ابزار و تجهیزات مدرن با استفاده از تکنولوژی روز در انجام ماموريت های شرکت 
•    اجرای آموزشهای مستمر اثر بخش و کارآمد در کليه سطوح سازمان  با استفاده از فنآوری روز
•    برنامه ریزی موثر جهت توسعه مداوم بازار هدف (شناخت بازار وکسب اطلاعات، به منظور تجزيه و تحليل ، و ارزيابی ودرک صحیح ازنیازهای مشتریان ، شناسايی موسسات همکاربه منظورمشارکت هاي راهبردي)
•    کاهش قيمت درارائه خدمات شرکت (کاهش هزينه ها با افزايش بهره وری و سرعت عمل مدیران درتصميم گيری و...)

امسال

دعوت به همکاری

مناسبت ها

آمار وب سایت