Get Adobe Flash player

ورود کاربران

پیوندها

 

•    تعمیرات روتین و اساسی
•    نصب و راه اندازی
•    بررسی عملکرد
•    بازسازی هر بخش از اجزاء برج
•    بررسی خوردگی در برج و در سیستم خنك‌كن مربوطه
•    کنترل شیمیایی آب سیكل مربوطه و تعین نوع و مقدار مواد شیمیائی تزریقی در سیكل